സ്വര്‍ണത്തിന്മേല്‍ കാര്‍ഷികവായ്പ ലഭിക്കണമെങ്കില്‍ ഇനി കിസാന്‍കാര്‍ഡ് I Agriculture Loan

സ്വര്‍ണപണയത്തിന്മേല്‍ നാല് ശതമാനം പലിശനിരക്കില്‍ കാര്‍ഷികവായ്പ നല്‍കുന്ന പദ്ധതി നിര്‍ത്തലാക്കി. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ബാങ്കുകള്‍ക്ക് നിര്‍ദേശം നല്‍കി. ഒക്ടോബര്‍ ഒന്നുമുതല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ #AgricultureLoan #Krishi #BJP The official…

Read More